Kiến thức Facebook Marketing
Kiến thức Facebook Marketing
Big Data là gì? Tìm hiểu cách áp dụng Big Data

Big Data là gì? Tìm hiểu cách áp dụng Big Data

Big Data là thuật ngữ dùng để chỉ một tập hợp dữ liệu rất lớn và rất phức tạp, đến nỗi những công cụ, ứng dụng xử lý dữ liệu truyền thống khó đảm đương nổi.